top of page
Image by Nathan Dumlao

Covid-19

Information om Covid-19

Konstkåren arbetar ständigt med att minska smittspridningen och sitter med i olika råd och grupper som ser över säkerhet och kvalitet inom all utbildning på Konstnärliga fakulteten. På HSM och HDK-Valand finns en krisgrupp per institution med studentrepresentanter från Konstkåren. Konstkåren har även en studentrepresentant i Konstnärliga fakultetens krisgrupp och sitter också i kontinuerliga möten med Göteborgs universitets rektor.

Om viruset och utvecklingen

För information om viruset, restriktioner och virusets utveckling var god besök Folkhälsomyndighetens hemsida Folkhälsomyndigheten

Vård i Västra Götaland

För att få rådgivning eller söka vård kan du kontakta Västra Götalandsregionens vårdguide 1177 för rådgivande samtal eller för att boka ett besök. För information eller mer om hur du ska göra om du är sjuk eller vill ha rådgivning gå in på 1177 guide. Du kan alltid ringa för att få rådgivning på 1177.

Information till studenter

Information till studenter kring Covid-19 förmedlas på Studentportalen. Här kan du läsa om de universitetsgemensamma restriktioner och regler som finns Studentportalen.

Om du vill läsa institution-specifik information kring restriktioner och regler

var god gå in på HSM eller HDK-Valand.

Studenter från andra länder - hur man söker medicinsk vård

Om du är en internationell student kan den svenska sjukvården vara lite annorlunda än dn du är van vid och ibland svårt att förstå. För mer information om vård i Sverige och för dig som student vänligen besök vår sida Studenthälsan. Om du vill ha mer information om det officiella hälsovårdssystemet i Sverige och Västra Götalandsregionen, besök 1177 vård för studenter från andra länder. Här är en annan vårdguide från Västra Götalandsregion 1177-guide. Det finns ett rådgivningsnummer som heter 1177. Om du har ett svenskt telefonnummer kan du ringa 1177 men om du har ett utländskt nummer kan du ringa

+46 771-11 77 00.

 

Konstkåren har ett avtal med telefonföretaget Telenor och kan erbjuda ett gratis telefonavtal för medlemmar i Konstkåren. Kontakta oss för mer information och hur du får ett svenskt telefonnummer från Konstkåren Kontakt

Frågor och åsikter

Om du har frågor eller åsikter kring din utbildning och Covid-19 kan du kontakta din kårsektion vid HSM eller HDK-Valand eller skriva till Konstkårens ordförande.

Se mejladresser nedan.

Ordförande

ordforande@konstkaren.gu.se

HSM

hsm@konstkaren.gu.se

HDK-Valand

hdkvaland@konstkaren.gu.se

Vill du läsa mer kring studenthälsa och få hjälp, 

gå in på vår sida om Studenthälsovård 

Information about Covid-19

Konstkåren is continuously working towards reducing the spread of the virus and is part of various councils and groups that review safety and quality in all education at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts. At HSM and HDK-Valand, there is one crisis group per institution that works with Covid-19, where Konstkåren has one student representative per crisis group. Konstkåren also has a student representative in the Faculty's crisis group and also sits in continuous meetings with the Vice Chancelor of the University of Gothenburg.

About the virus and the development 

For information about the virus, restrictions and the development of the virus, please visit the Public Health Agency of Swedens's website the Public Health Agency. 

​Here you will find official restrictions and rules from the government of Sweden.

 

Information for studenter

Information for students regarding Covid-19 is provided on the Student Portal. Here you can read about the university-wide restrictions and rules that exist in the Student Portal. If you want to read department-specific information about restrictions and rules please visit department specific information at HSM or HDK-Valand.

Students from other countries - how to seek medical care

If you're an international student the Swedish health care system can be a bit different and difficult to understand. Here you can find our short guide on how it works Student healthcare. If you want more information about the official health care system in Västra Götaland region please visit 1177 health care for students.

Here is another official health guide from Västra Götaland region 1177 guide.

There is a health advice number called 1177. If you have a Swedish phone number you can call 1177 but if you have a foreign number you can call +46 771-11 77 00. 

 

Konstkåren have a deal with Telenor phone company and are able to provide with a free telephone deal for members of Konstkåren. Contact us for more information and how to get a Swedish telephone number from Konstkåren Contact

Questions and opinions

If you have questions or opinions about your education and Covid-19, you can contact your Konstkåren sections at HSM or HDK-Valand or write to Konståren’s chairperson. See email addresses below.

Chairperson

ordforande@konstkaren.gu.se

HSM

hsm@konstkaren.gu.se

HDK-Valand

hdkvaland@konstkaren.gu.se

Do you want to read more about student health and how to get help, 

go to our page about Student healthcare

bottom of page