top of page

Arbetsmiljö
Work environment

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö delas ofta upp i fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö syftar på lokalerna och klimatet vi vistas i under vår studietid. Det kan handla om antal studentarbetsplatser, värmen och klimatet i lokalerna eller avvikelser som gör att det finns risk för direkt eller indirekt fysisk skada. Psykosocial arbetsmiljö är inte lika enkelt att komma åt men påverkar vårt välmående minst lika mycket. Det kan handla om jämställdhet och likabehandling, gruppdynamik eller faktorer som orsakar stress eller oro. 

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som reglerar arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och i arbetsmiljölagen likställs studenter med arbetstagare på nästan alla punkter. Detta innebär att studenter har väldigt stora rättigheter och att det är universitetets skyldighet att uppfylla de krav som finns. 

 

Konstkåren arbetar kontinuerligt med den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön för studenter på Konstnärliga fakulteten. Detta gör vi genom att representera studenterna i likabehandlings- och arbetsmiljögrupper på fakultetsnivå och institutionsnivå samt genom samarbete med andra studentkårer i Göteborg och nationellt. 

 

Om du vill veta mer om hur GU och studentkårerna arbetar med arbetsmiljö kan du läsa det här:

https://gus.gu.se/studiemiljo

________________________________

Studentarbetsmiljöombud

 

I varje sektion finns ett eller flera Studentarbetsmiljöombud, SAMO. SAMOs uppgift kan bland annat vara att representera studenter i arbetsmiljögruppen och vara länken mellan studenter och Konstkåren. SAMOs får också möjligheter till utbildning om arbetsmiljö och även utbildning i Göteborgs universitets arbete inom arbetsmiljö. SAMOs får även ta del av nätverksträffar med SAMOs från andra institutioner på Konstnärliga fakulteten och även andra fakulteter på Göteborgs universitet. 

 

Har du några frågor, förslag eller problem med arbetsmiljön på din utbildning? 

Det kan vara olika typer av problemområden exempelvis antal mikrovågsugnar, studentarbetsplatser, luftkvalitet, akustik, gruppstorlek, gruppdynamik eller schemaläggning.

 

Kontakta SAMO på din institution! 

 

HSM

samohsm@konstkaren.gu.se

HDK-Valand

samohdkvaland@konstkaren.gu.se

Har du några frågor generellt om arbetsmiljöarbetet på Konstnärliga fakulteten eller GU? 

Då kan du kontakta presidiet på arbetsmiljo@konstkaren.gu.se  

SAMO

Work environment

Work environment is often divided into physical and psychosocial work environment. Physical work environment refers to the work rooms and the climate we live in during our study time. This may be the amount of student workplaces, the heat in the rooms and the climate in the work rooms or abnormalities that cause the risk of direct or indirect physical damage. Psychosocial work environment is not easy to reach but affects our well-being at as much as physical work environment problems. Psychosocial includes equality and equal treatment, group dynamics or factors that cause stress or anxiety.

The Swedish Work Environment Authority is the authority that regulates the work environment in Swedish workplaces and in the work environment law students are equated with workers on almost every point. This means that students have a great amount of rights and it’s the university's duty to fulfill the requirements that exist in this law.

Konstkåren continuously works with the physical and the psychosocial work environment for students at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts . This work is being done through representing the students in equal treatment groups and work environment groups, at both the faculty and at the institutions, and through collaboration with other student unions in Gothenburg and nationally.

If you want to know more about how GU and the student unions work with work environment, you can read about it here:

https://gus.gu.se/studiemiljo

________________________________

Student work environment person

In each section there is at least one Student Work Environment Person, SAMO. SAMO's task can be to represent students in the working environment group and be the link between students and Konstkåren union. SAMOs also get the opportunity for education in work environment and also education in Göteborgs University's work in the working environment. SAMOs may also be part of networking meetings with SAMOs from other institutions at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts and other faculties at Göteborgs University.

 

Do you have any questions, suggestions or problems with the working environment of your education?

 

It can different kinds of problemareas for example the number of microwaves, student workplaces, air quality, acoustic, group sizes, group dynamics or scheduling.

Contact the SAMO at your institution!

 

HSM

samohsm@konstkaren.gu.se

HDK-Valand

samohdkvaland@konstkaren.gu.se

Do you have any questions about the work environment work at the Faculty of Arts or GU in general? Contact the presidium at:

  arbetsmiljo@konstkaren.gu.se 

bottom of page