doodle_header.png

Vanliga frågor
FAQ

Vanliga frågor

Kan jag betala medlemsavgiften utan svenskt bankkonto?


Det ska gå bra att göra en utlandsbetalning från din bank till vårt bankgironummer. För att göra det behöver man ibland skriva in några ytterligare uppgifter såsom BIC/IBAN: HANDSESS / SE57 6000 0000 0005 1882 9138 och namn på kontoinnehavare: Konstkåren.
Hur vet jag om jag är medlem?


På medlemsportalen går det att se om man är medlem i Konstkåren. Det kan man även kontrollera bland annat när den senaste inbetalningen gjordes. Logga in på medlem.konstkaren.se för att se information om ditt medlemskap
Jag kan inte logga in på medlemsportalen!


Första gången du loggar in på medlemsportalen kan du behöva klicka på “glömt ditt lösenord?” för att återställa. Då får du ett mail med återställningsinstruktioner till den mail som finns registrerad (oftast studentmailen). Sen är det bara att välja ditt eget lösenord som du sen kan använda i framtiden.
När kommer mina extra ködagar in på SGS?


Ködagarna registreras automatiskt men eftersom vårt system måste hinna skicka iväg rätt information till SGS så kan det ta upp till en vecka innan de syns bland dina ködagar.
Jag har inte fått några extra ködagar på SGS!


För att dagarna ska kunna läggas in automatiskt behöver du vara registrerad med samma personnummer och mailadress i båda systemen (Konstkåren och SGS). Kontrollera att det stämmer överens.
Jag har fått en avi men vill inte betala den. Kommer jag få några påminnelseavgifter på den?


Nej, det går bra att inte betala medlemsavgiften om man inte vill. Avin som skickas ut är endast ett erbjudande och en påminnelse och det händer inget om du slänger den.

FAQ

I don't have a Swedish bank account, can I pay the membership fee anyway?


It should be possible to make a foreign payment from your bank to our bank giro number. To do this, you sometimes need to enter some additional information such as BIC / IBAN: HANDSESS / SE57 6000 0000 0005 1882 9138 and name of account holder: Konstkåren.
How do I know if I am a member?


On the membership portal, you can see if you are a member of Konstkåren. This can also be checked, for example, when the last payment was made. Log in to medlem.konstkaren.se to see information about your membership
I can not log in to the member portal!


The first time you log in to the member portal, you may need to click on "forgot your password?" to reset. Then you will receive an email with recovery instructions to the email that is registered (usually the student email). Then just choose your own password that you can then use in the future.
When will my extra queue days arrive at SGS?


The queue days are registered automatically, but since our system must have time to send the correct information to SGS, it can take up to a week before they appear among your queue days.
I have not received any extra queue days at SGS!


In order for the days to be entered automatically, you need to be registered with the same social security number and email address in both systems (Konstkåren and SGS). Check that it matches.
I have received a notice but do not want to pay for it. Will I get any reminder fees on it?


No, it is possible not to pay the membership fee if you do not want to. Avin that is sent out is only an offer and a reminder and nothing happens if you throw it away.