top of page
Lila blå (kopia).png

Om oss

About us

Om Konstkåren

Konstkåren är studentkåren som representerar studenterna på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Vi representerar alla studenter vid konstnärliga fakulteten, inklusive lärarstudenter i musik, dans, teater, bild och slöjd. Fakulteten består av de två institutionerna Högskolan för scen och musik (HSM) och Högskolan för konst och design (HDK-Valand). Konstkåren bildades 2010 genom en sammanslagning av de gamla studentkårerna om var verksamma vid varje enskild institution men som idag representeras genom Konstkårens olika sektioner på varje institution.

Vårt uppdrag

Konstkårens främsta uppgift är att vara en kanal för studenter att organisera sig och granska Konstnärliga fakultetens verksamhet och beslut. Det finns plats för studentrepresentanter att sitta med i olika råd och beslutsfattande organ i både fakultetsgemensamma sammanhang och lokalt på institutionerna. Genom dessa studentrepresentanter har vi både insyn och inflytande över våra utbildningar.

Utöver det utbildningspolitiska uppdraget har Konstkårens i uppgift att göra studenttiden och tillvaron så bra som möjligt för studenter vid samtliga institutioner på Konstnärliga fakulteten. För konst-studenter skiljer sig denna tid ganska mycket ifrån andra utbildningar då våra utbildningar ger oss möjlighet att satsa 100% på våra konstnärliga verksamheter som upptar en central plats i våra liv både under studenttiden och senare i livet som utövande konstnärer och kulturarbetare. Den studiesociala aspekten av utbildningarna är viktig. Det är så vi träffar de människor vi kommer inspireras av och arbeta med i framtiden. Konstkåren har en budget för studiesociala aktiviteter som anordnas för studenterna, inom institutionerna och klasserna och övergripande för alla konst-studenter.

________________________________

 

About Konstkåren

Konstkåren student union is the student union which represents all the students at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at the University of Gothenburg including students from the teacher education program in music, dance, theatre, art and crafts. The faculty consists two institutions The Academy of Music and Drama (HSM) and Academy of Art and Design (HDK-Valand). Konstkåren was founded in 2010 through a merge of the old student unions that were active at each individual institution which today represented by Konstkårens different sections of each institution.

Our mission

The main duty of Konstkåren is to be a channel for students to get organize and review the activities and decisions made of the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts. There is a space for student representatives at various councils and decision making groups at both faculty level and locally at the institutions. Through these student representatives we will have a transparent over look at the faculty and possibility to influence our education.

 

In addition to the educational policy assignment, Konstkårens duty is to make the student time as good as possible for students at all institutions at theFaculty of Fine, Applied and Performing Arts. For art students, this time is quite different from other student at other educations since our education allow us to invest 100% of our time at our artistic activities that has a central place in our lives both during our student time and later in life as performing artists and cultural workers. The study social aspect of the educational is important. This is how we meet the people we will be inspired by and work with in the future. Konstkåren has a budget for study social activities arranged for the students, within the institutions and classes and overall for all art students.

bottom of page