top of page

News

News: Rubriker
News: Blog2
Sök
  • Skribentens bildEmma Lindeberg Berglund

Universitetet stänger // The university is closingDörrarna kommer att stängas till HDK-Valand 20/3 och HSM 23/3


Hur länge stängningen kommer vara vet man inte i nuläget men studenter och medarbetare kommer att uppdateras så fort nya beslut tagits. För att alla ska hålla sig uppdaterade ber vi er att gå in och läsa den information som som skickas till er studentmejl från fakultet och institutionsledning.


Stängningen innebär att all undervisning fortsätter digitalt och att det inte finns någon möjlighet att använda sig av de lokaler som finns på fakulteten. Under tiden fram till stängningen finns det möjlighet att hämta de saker man har i lokalerna som man behöver för att kunna genomföra sina studier hemma.


Konstkåren fortsätter bevaka utbildningarna och arbeta för att kvaliteten säkerställs på utbildningarna även om de nu kommer att genomföras på distans. Vi är, liksom fakultetsledningen, införstådda med att det kommer innebära en hel del förändringar i kurserna och vi medverkar i diskussionerna kring hur vi gör detta så bra som möjligt för alla inblandade. Konstkåren deltar i alla möten med Konstnärliga fakultetens krisgrupp och har en kontinuerlig kontakt med fakultets- och institutionsledning. Vi har även kontakt med de andra studentkårerna på GU och genom vårt samarbetsorgan, Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), har vi kommunikationsvägar till universitetsledningen.


Göteborgs universitets riktlinjer finns på studentportalen och uppdateras kontinuerligt om hur anställda och studenter ska agera för att förhindra spridning av Covid-19. Klicka här för mer information https://studentportal.gu.se/coronaviruset


För frågor om praktiska saker i samband med övergången till distansundervisningen hänvisar vi till program- eller kursansvarig. Om du har några frågor kring hur arbetet med COVID-19 ser ut går det alltid att höra av sig till kårordförande på ordforande@konstkaren.gu.se eller direkt till GU på corona@gu.se.


Fortsätt sprida kärlek och konst! Samt, ta hand om er.


Vänligen,

Konstkåren________________________________________


The doors will close at HDK-Valand 20/3 and HSM 23/3


It is not known at this time how long the closure will be but students and staff will be updated as soon as new decisions are made. In order for everyone to stay up to dated we ask you to go in and read the info emails sent to a student email address from the faculty and department management.


The closure means that all teaching will continue digitally and that there is no possibility of using the facilities available at the faculty. In the period leading up to the closure there will be an opportunity to collect your things that you need to be able to continue with your studies at home during the time when schools are closed.


Konstkåren continues to monitor the student perspective of the education and work to ensure the quality of the courses even though they will now be implemented as distance education. We, as well as the faculty, understands that this process will include some changes in the courses and we will participate in the discussions about how this can be done at its best possible for everyone involved.


Konstkåren participates in all meetings with the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts crisis group and has continuously close contact with the faculty and department management. We are also in close contact with the other student unions at University of Gothenburg and through our collaborative group, the University of Gothenburg Student Unions (GUS), we communicate with the university management.


The guidelines from University of Gothenburg can be found at the student portal and are constantly updated on how employees and students should act to prevent the spread of Covid-19. Click here for more information https://studentportal.gu.se/coronaviruset


For questions about practical matters related to the transition to distance education we kindly ask you to contact the person responsible for your program or course. If you have any questions about the work on COVID-19 you are always welcome to contact the chairperson of Konstkåren at ordforande@konstkaren.gu.se or directly to GU at corona@gu.se.


Keep spreading love and art! Also, take care.


Yours sincerely,

Konstkåren.

Comments


bottom of page